Prodaja na daljinu – Samo informiran potrošač, je zaštićen potrošač!

0
68

Prodaja na daljinu – Samo informiran potrošač, je zaštićen potrošač!

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača BiH ugovor o prodaji na daljinu je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, organiziranu od trgovca putem nekog sredstva za prodaju na daljinu, a zaključuje se između trgovca i potrošača. Sredstva za komunikaciju na daljinu u smislu ovog Zakona su sva sredstva koja bez stvarnog fizičkog prisustva trgovca i potrošača mogu biti korištena za zaključivanje ugovora dviju strana (tiskani materijal, pisma, reklamna poruka sa narudžbenicom, prodaja putem telefona, TV-a, kataloga, interneta itd.)

Pandemija i „novo normalno“ u velikoj mjeri ubrzali su razvoj prodaje na daljinu. Mijenjaju se navike potrošača koji se sve češće odlučuju na kupovinu na daljinu jer je to brži, jednostavniji i sigurniji način kupovine. S druge strane, to donosi i određene rizike i vrlo je važno da se potrošači pravovremeno educiraju i informiraju o svojim pravima kada je u pitanju prodaja na daljinu.

„Novo normalno“ donijelo je i novo crno tržištu u BiH, a to je nelegalna prodaja na daljinu. U  posljednjih godinu dana procvjetala je nelegalna trgovina putem  online platformi i društvenih mreža gdje se trguje u milijunskim iznosima.

Iako je Zakonom o zaštiti potrošača BiH propisano da se potrošač ne može odreći prava koja su mu dana ovim zakonom, potrošač mora biti svjestan da sam sebe dovodi u nezavidan položaj kada kupuje kod trgovca koji nije registriran sukladno zakonskim propisima.

Zakonom o unutarnjoj trgovini FBiH čl. 47. stav 3. propisano je da prodaju na daljinu može organizirati samo trgovac registriran za tu vrstu trgovine.

A važno je podsjetiti se i definicije pojma „trgovac“:

2) Trgovac, u smislu ovog zakona, jeste:

 1. a) pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu

upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom općinskom sudu,

 1. b) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu rješenja

gradskog, odnosno općinskog organa uprave nadležnog za oblast trgovine (u daljnjem tekstu:

nadležni organ),

 1. c) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine isključivo ličnim radom na osnovu rješenja

nadležnog organa.

Prodaja na daljinu ima svoja posebna pravila koja obvezuju trgovce i potrošačima osiguravaju određeni stupanj zaštite.

Prvo i  osnovno je pravo na informaciju.

Članak 44.

(1) Prije zaključenja ugovora na daljinu trgovac je dužan preko sredstva za daljinsko komuniciranje obavijestiti potrošača o sljedećem:

 1. a) imenu, matičnom broju i punoj adresi trgovca i

dobavljača, poreznom broju, brojevima telefona i faksa te e-mail adresi, ako postoji;

 1. b) imenu proizvoda ili usluge, imenu pod kojim se proizvod prodaje;
 2. c) glavnim svojstvima i uporabnim vrijednostima proizvoda, odnosno usluge;
 3. d) cijeni i svim dodatnim troškovima za potrošača, uključujući sve poreze;
 4. e) bilo koje ostale troškove uključujući i troškove isporuke;
 5. f) načinu plaćanja, te načinu i predviđenom roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge;
 6. g) uvjetima za ispunjenje i raskid ugovora;
 7. h) podatke o jamstvima i uslugama poslije prodaje(servisiranje i prodaja rezervnih dijelova za vrijeme i poslije jamstvenog roka i dr.);
 8. i) pravu i roku za odustajanje od ugovora, osim u slučajevima iz članka 48. ovog Zakona;
 9. j) periodu (opciji) za koji vrijedi ponuda ili cijena;
 10. k) najkraćem roku trajanja ugovora, ako se radi o neprekinutoj ili redovitoj ponavljajućoj zaštiti;
 11. l) sudskoj nadležnosti i primjeni određenog materijalnog prava u slučaju spora.

Također, vrlo je važno istaći da Obavijest iz stavka (1) čl. 44. treba biti jednoznačno, jasno, lako razumljivo, prilagođena sredstvu za daljinsko komuniciranje, uz poštivanje dobre vjere u trgovini, dobrih poslovnih običaja i principa koji uređuju zaštitu maloljetnika i drugih osoba koja nisu ovlaštena za davanje pristanka na kupnju.

Prilikom prodaje na daljinu putem sredstava za daljinsko komuniciranje, na početku svake komunikacije trgovac treba priopćiti svoj identitet i jasnu trgovačku namjeru.

Trgovac o kojem ne znate ništa od gore navedenog, je trgovac koji nije registriran i samim tim dovodite sebe u rizik kupujući kod istog.

Zapamtite, za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, potrošač treba dobiti obavijest u pisanom ili drugom trajnom obliku sa svim podacima iz članka 44. ZZP-a.

Jedna od tih obavijesti je i obavijest o pravu i roku za odustajanje od ugovora.

Ovo je vrlo važno znati, jer nerijetko potrošači tek kada preuzmu proizvod shvate da ono što su dobili, ne odgovara onome što su vidjeli na reklami i naručili.

Upravo zbog toga prodaja na daljinu je jedini vid trgovine kod kojeg je moguća vratiti/reklamirati  proizvoda bez nedostataka. To je jedna od prednosti prodaje na daljinu u odnosu na tradicionalan način kupovine. Drugim riječima, kod prodaje na daljinu, potrošač se ima pravo predomisliti i odustati od kupovine.

 

Kako potrošači mogu ostvariti to pravo precizno je definirano Zakonom o zaštiti potrošača BiH na sljedeći način:

Članak 47.

(1) Potrošač ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja potrošač nadoknađuje samo trošak povrata proizvoda.

(2) Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

(3) Kod usluga rok za odustajanje počinje teći od dana zaključenja ugovora.

(4) Ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijest iz članka 44. ovog Zakona, rok za vraćanje traje tri mjeseca, i to kada se radi o:

 1. a) proizvodu od dana kada ga je potrošač primio;
 2. b) usluzi, od dana zaključenja ugovora.

(5) Ako trgovac potrošaču dostavi obavijest iz članka 44. ovog Zakona u roku od tri mjeseca, rok za vraćanje od 15 dana iz stava (1) ovog člana počinje teći od dana primitka pisane obavijesti.

Zlatno potrošačko pravilo, koje potrošači vrlo često zanemaruju, glasi: s trgovcima nema rasprave, potrošač se uvijek obraća u pisanoj formi!

Kad potrošač odustane od ugovora o prodaji na daljinu, trgovac mu je dužan bez odgode vratiti plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisanu obavijest od potrošača.

Praksa pokazuje da je najsigurniji način dostavljanja pisane obavijesti trgovcu putem preporučene pošte. Vrlo često, potrošači se po tom pitanju izjašnjavaju u prepiskama na društvenim mrežama, putem mail-a, vibera, sms-a ili čak usmeno. To je pogrešno i ide na štetu potrošača. U slučaju potrebe uključivanja nadležne inspekcije prvo što će biti zatraženo od strane inspektora bit će pisana obavijest/zahtjev kao i dokaz kada je ista dostavljena trgovcu. Ukoliko zahtjev pošaljete preporučenom poštom i sačuvate odrezak s pošte na kojem je vidljiv datum slanja, inspektor će imati sve potrebne dokaze da je potrošač postupio sukladno Zakonu o zaštiti potrošača BiH.

Samo informiran potrošač, je zaštićen potrošač!

Budite oprezni s „neodoljivim“  i „čudesnim“ ponudama, jer upravo takve su najčešće rizik za potrošače.

Izaberite sigurnu metodu plaćanja!

Ne kupujte kod trgovaca koji kriju osnovne podatke o svom poslovanju!

Zapamtite, ako Vam trgovac kod prodaje na daljinu kao posebnu pogodnost nudi mogućnost vraćanja proizvoda u roku 15 dana, on vam ne nudi ništa. To pravo vam je već zajamčeno Zakonom o zaštiti potrošača BiH.