Prodaja na daljinu – prava, obveze i kazne!

0
94

Prodaja na daljinu kao poseban oblik prodaje, ima svoje prednosti, ali za potrošače predstavlja i određeni rizik. Upravo zbog toga, prodaja na daljinu ima posebna pravila, koja su detaljno razrađena u X poglavlju Zakona o zaštiti potrošača BiH (Zakon).

Samo informiran potrošač je zaštićen potrošač. Kada su u pitanju trgovci, moglo bi se reći da važi pravilo – samo trgovac koji poštuje prava potrošača je zaštićen trgovac.  Naravno, misli se na kaznene odredbe propisane Zakonom o zaštiti potrošača u slučaju da trgovac iste ne poštuje.  Iza svakog prava potrošača nalazi se određena obveza trgovaca. Pravo na informiranost jedno je od temeljnih potrošačkih prava, a kada je u pitanju prodaja na daljinu, Zakonom o zaštiti potrošača BIH propisana su i posebna pravila. Za razliku od klasične prodaje, kod prodaje na daljinu trgovac ima obvezu napraviti sljedeće:

Članak 44.

(1) Prije zaključenja ugovora na daljinu trgovac je dužan preko sredstva za daljinsko komuniciranje obavijestiti potrošača o sljedećem:

 1. a) imenu, matičnom broju i punoj adresi trgovca i

dobavljača, poreznom broju, brojevima telefona i faksa te e-mail adresi, ako postoji;

 1. b) imenu proizvoda ili usluge, imenu pod kojim se proizvod prodaje;
 2. c) glavnim svojstvima i uporabnim vrijednostima proizvoda, odnosno usluge;
 3. d) cijeni i svim dodatnim troškovima za potrošača, uključujući sve poreze;
 4. e) bilo koje ostale troškove uključujući i troškove isporuke;
 5. f) načinu plaćanja, te načinu i predviđenom roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge;
 6. g) uvjetima za ispunjenje i raskid ugovora;
 7. h) podatke o jamstvima i uslugama poslije prodaje(servisiranje i prodaja rezervnih dijelova za vrijeme i poslije jamstvenog roka i dr.);
 8. i) pravu i roku za odustajanje od ugovora, osim u slučajevima iz članka 48. ovog Zakona;
 9. j) periodu (opciji) za koji vrijedi ponuda ili cijena;
 10. k) najkraćem roku trajanja ugovora, ako se radi o neprekinutoj ili redovitoj ponavljajućoj zaštiti;
 11. l) sudskoj nadležnosti i primjeni određenog materijalnog prava u slučaju spora.

Zakon o zaštiti potrošača dodatno osnažuje pravo potrošača na informiranost  i čl. 45 koji  trgovca obvezuje da za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, potrošač treba dobiti obavještenje u pisanoj ili drugoj trajnoj formi sa svim podacima iz člana 44. ovog Zakona. Ova obveza trgovca iz čl.45 je vrlo važna, jer je izravno povezana s pravom potrošača na jednostrani raskid ugovora kada se radi o prodaji na daljinu.

 

Član 47

Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od ugovora na daljinu uroku od 15 dana. U slučaju odustajanja, potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.

(2) Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

(3) Kod usluga rok za odustajanje počinje teći od dana zaključenja ugovora.

Rok za odustajanje od kupovine može biti i duži od 15 dana ovisno o tome je li trgovac pravovremeno dostavio obavijest propisanu čl. 44. U slučaju da trgovac nije ispoštovao tu zakonsku obvezu, vrijedi sljedeće pravilo:

Čl.47.

(4) Ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijest iz članka 44. ovog Zakona, rok za vraćanje traje tri mjeseca, i to kada se radi o:

(5) Ako trgovac potrošaču dostavi obavijest iz članka 44. ovog Zakona u roku od tri mjeseca, rok za vraćanje od 15 dana iz stava (1) ovog člana počinje teći od dana primitka pisane obavijesti.

Nedostavljanje obavijesti i uskraćivanje prava na jednostrani raskid ugovora dva su najčešća primjera kršenja prava potrošača kada je u pitanju prodaja na daljinu. Za svako nepoštivanje prava potrošača postoji Zakonom propisana  kaznena odredba. Kada je u pitanju prodaja na daljinu kaznene odredbe nisu zanemarive, a detaljno su prikazane u poglavlju XX Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Slijedi prikaz kaznenih odredbi u slučaju kršenja prava potrošača kod prodaje na daljinu iz koji se može iščitati koja sve prava potrošači imaju, pored prava na informiranost i odustajanje od ugovora.

XX – KAZNENE ODREDBE

Član 125.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM do 3.500 KM kaznit će se za prekršaj trgovac ako:

 1. l) za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, potrošač ne dobije pisano obavještenje sa svim podacima (član 44 stav (1) Zakona);
 2. m) neposredno nakon otpreme proizvoda potrošača ne obavijesti o vremenu i načinu otpreme (član 45 stav (2) Zakona);

Član 126.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 5.500 KM kaznit će se za prekršaj trgovac, ako:

 1. r) nema identifikacionu karticu (član 44. stav (3) Zakona);
 2. s) ugovor o prodaji na daljinu nije sastavljen u pisanoj formi i ako ne sadrži obavezne elemente (član 44. stav ovog Zakona);
 3. t) prije zaključenja ugovora na daljinu putem sredstava za komuniciranje na daljinu ne obavijesti potrošača o svim odredbama iz člana 44. stav (1) ovog Zakona ili ako to obavještenje nije u skladu s odredbama člana 44. stav (2) Zakona;
 4. u) pisano obavještenje iz člana 4. ovog Zakona ne sadrži obavezu trgovca da podatke o potrošaču neće saopštiti trećoj strani, niti strani koja kao pravno ili fizičko lice djeluje unutar iste grupe poduzeća (koncern) kojoj pripada trgovac, osim ako to potrošač odobri trgovcu upisanoj formi (član 46. Zakona);
 5. v) potrošaču bez odgađanja ne vrati plaćeni iznos novca (član 47. stav (6) Zakona);
 6. z) ugovorom o prodaji na daljinu osigura potrošaču kredit sam ili putem trećeg lica, a u slučaju odustajanja potrošača od ugovora zahtijeva zatezne kamate ili druge troškove zbog raskida ugovora o kreditu (član 48. stav(2) Zakona);
 7. aa) isporuči potrošaču robu ili uslugu koje nije naručio, ako takva isporuka zahtijeva plaćanje (član 48. stav (1) Zakona);
 8. bb) bez prethodnog pristanka potrošača prema potrošaču upotrebljava pojedinačna sredstva za komunikaciju na daljinu (član 51. Zakona);

Član 127.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000 KM do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj trgovac ako:

 1. l) potrošaču osim cijene zajedno sa zakonskim zateznim kamatama ne plati i dodatnih 10 % iznosa kupovne cijene za svakih 30 dana kašnjenja (član 47. stav (7) Zakona);
 2. m) ne isporuči proizvod ili ne pruži uslugu u roku od 15 dana od dana kada mu je potrošač poslao narudžbu i, u protivnom, ako potrošaču bez odgađanja ne vrati plaćeni iznos novca ako je platio avans (član 49. ovog Zakona);

U konačnici i potrošači i trgovci moraju uvijek imati na umu da je Zakonom o unutarnjoj trgovini FBiH čl. 47. stav 3. propisano da prodaju na daljinu može organizirati samo trgovac registriran za tu vrstu trgovine.  Svi oni koji glume trgovce, odnosno, obavljaju trgovačku djelatnost bez registracije, trebaju znati da je Zakonom o unutarnjoj trgovini FBiH propisano i sljedeće:

3) Odredbe ovog zakona, kojima se uređuju prava, obaveze i sankcije za trgovca, odgovarajuće se primjenjuju, između ostalih, i na:

 1. e) fizička lica – građani koji se bave trgovinom bez odobrenja nadležnog organa.

 

XII. KAZNENE ODREDBE

Član 63.

1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj trgovac pravno lice, ako:

 1. e) obavlja trgovinu ili trgovinske usluge bez registracije ili bez odobrenja nadležnog organa ili ne ispunjava minimalne tehničke uvjete (čl. 12., 16., 21b. i 27. i član 46. stav 2) i član 47. stav (3) ovog zakona),

Iz svega navedenog. evidentno je da se ne isplati poslovati izvan zakonskog okvira i kršiti prava svojih kupaca/potrošača.

Cijenjeni trgovci , poštujte potrošačka prava, jer  na taj način štitite i sebe i svoje kupce!